Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego w GIżycku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno z nich przystosowano dla osób z problemami motorycznymi oraz na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, na który mogą reagować pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do urzędu.

Budynek wyposażony jest w schody oraz windę.

Do Wydziału Mienia, Planowania i Inwestycji, Biura Informatyków, Biura Promocji i Polityki Społecznej wejście jedynie za pomocą schodów.

W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku załatwia także sprawy osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału – tel. 87 7324 132 lub 87 7324 134.

Urząd Miejski w Giżycku w związku z wejściem w życie ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Giżycku udostępnia następujące aplikacje mobilne: